Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Azadegan Iran

       
   

Logo

 

         

 

About our Logo

The Supreme Land created by Ahura-Mazda is called Iran-Veg
Avesta-Yasna
بهترين سرزمينی که اهورا مزدا آفريد ايران زمين نام دارد
اوستا - يسنا
About Us

پارسی
English

 


 


First Declaration of Human Rights
By Cyrus the Great 539 B.C.

 


Left Menu Parsi Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

     
 
انتخاب و گردشگری نمائيد

بخش های اشاره شده در بالا مطالب مهمی برای خواندن دارد، روی هر بخش کليک کنيد تا زير بخش ها باز شوند

اگر به موردی برخورد کرديد که کار نمی کرد با استفاده از ايميل e-mail us به ما  آگاهی بدهيد. اين ايميل تارنما نيست و فقط برای مواردی است که به کارکرد تارنما مربوط می شود.
Powered by: Direcconnect

برخی از فايل ها نياز بهAdobe Acrobat Reader دارد از اينجا دريافت کنيد

click

 آگوست٢٠١٢ = امرداد ٢۵۵١
همدردی با زلزله زدگان آذربايجان


Earthquake

هم ميهنان گرامی

زلزله آذربايجان، ورزقان، اهر، تبريز و روستا ها و شهر های اطراف بقدری سوگ ناک و ناگوار بود که دردی بزرگ همه ايران را گرفته است.


بنياد آزادگان و ايرانيارانی که در اين بنياد به ايران فکر میکنند رنج بی خانمان شدن بيشماری از هم ميهنانمان را با قلبی مملو از مهر احساس میکنند.

در اين زمان درد آلود که بر هم ميهنان گرامی ما در درون ايران و به ويژه در استان آذربايجان می گذرد، ما ايرانيان برون مرز مانند هميشه به فکر هم ميهنان درون کشور هستيم.

برای بازماندگان آنانی که جان باخته اند و کسانی که با زخم های ناشی از شدت زلزله رنج از دست دادن نزديکان ويا خانه هايشان را تحمل میکنند شکيبایی آرزو داريم.

از سوی همه ياران در بنياد آزادگان

  

 

 

 


 

 


BtmMenu Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Home | Articles | Interviews | Focus Articles | Contact | Parsi Pages |