Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Azadegan Iran

       
   

Logo

 

         

 

About our Logo

The Supreme Land created by Ahura-Mazda is called Iran-Veg
Avesta-Yasna
بهترين سرزمينی که اهورا مزدا آفريد ايران زمين نام دارد
اوستا - يسنا
About Us

پارسی
English

 


 


First Declaration of Human Rights
By Cyrus the Great 539 B.C.

 


Left Menu Parsi Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

     
 
انتخاب و گردشگری نمائيد

بخش های اشاره شده در بالا مطالب مهمی برای خواندن دارد، روی هر بخش کليک کنيد تا زير بخش ها باز شوند

اگر به موردی برخورد کرديد که کار نمی کرد با استفاده از ايميل e-mail us به ما  آگاهی بدهيد. اين ايميل تارنما نيست و فقط برای مواردی است که به کارکرد تارنما مربوط می شود.
Powered by: Direcconnect

برخی از فايل ها نياز بهAdobe Acrobat Reader دارد از اينجا دريافت کنيد

click

نامه ای در باره خطر فدراليسم در ايران

 

جناب آقای مجید کفائی با درود و احترام:

در اینکه نوشته اید فرمایشات شاهزاده با حسن نیت ایراد شده شکی نیست ولی هرگفته ای که با حسن نیت بیان شود الزاما درست و قابل قبول نمیباشد.

ضمن احترام بسیاری که برای شاهزاده رضا پهلوی قائل هستیم به عنوان دوستان واقعی ایشان و مهمتر از آن به عنوان سازمانی که درراه استقرار حاکمیت ملیّ در ایران تلاش میکند لازم میدانیم نکات زیر را به نوشته درست و پرمعنای شما اضافه کنیم.

ایران دچار یک فاجعه ملیّ است ونیاز به یک راه حل ملیّ بر پایه آرمانهای ملیّ دارد. صرفنظر از طرفداران رژیم جمهوری اسلامی؛ تجزیه طلبان؛ قدرت طلبان، فرصت طلبان؛ هرج و مرج طلبان و کسانی که برای آینده نه چندان روشن کشورمان اهمیتی قائل نیستند بقیه مردم ایران که اکثریت قریب به اتفاق ملت ما را تشکیل میدهند خواهان سکولاریسم و تمامیت ارضی ایران بوده یک آرمان ملیّ و نهائی دارند که عبارتست از "استقرار حاکمیت ملیّ در ایران" از آنجا که "استقرار حاکمیت ملیّ " تنها از طریق یک رفراندوم آزادانه؛ آگاهانه و معتبر برای تعیین نوع حکومت آینده کشور و یک انتخابات آزادانه؛ آگاهانه و معتبر برای انتخاب نمایندگان ملت ایران جهت تشکیل دولت و پارلمان ملیّ ممکن است؛ از آنجا که چنین رفراندوم و انتخاباتی نیاز به محیطی امن و مناسب برای مبارزات سیاسی و انتخاباتی و انجام صحیح رفراندوم و انتخابات مورد نظر دارد و نهایتا از آنجا که تا زمانی که از جمهوی اسلامی خلع ید نشود ایجاد چنین محیط امن و مناسبی ممکن نیست باید بپذیریم که ضمن اعتقاد همه ایراندوستان به سکولاریسم و تمامیت ارضی کشورآرمانهای ملت ایران در مبارزات جاری عبارتند از:

1- حذف کامل جمهوری اسلامی درتمامیت آن به هر نحوی که امکانات اپوزیسیون؛ اوضاع ملیّ و اوضاع بین الملل اجازه دهد.
2- ایجاد محیطی امن و مناسب برای انجام یک رفراندم و انتخابات آزادانه؛ آگاهانه و معتبر.

3- انجام یک رفراندوم آزادانه؛ آگاهانه و معتبرجهت تعیین شکل حکومت آینده ایران وانجام یک انتخابات آزادانه؛ آگاهانه و معتبر برای تعیین اولینّ دولت و پارلمان قانونی.

لازمه آغاز مبارزات واقعی و جدی برای حصول آرمان های ملیّ و اولین قدمی که الزاما باید در این راه برداشته شود اینست که افراد؛ گروه ها و سازمانهای ملیّ؛ اهداف فردی؛ گروهی؛ سازمانی و بخصوص اهداف ایدئولوژیک خود را تا پس از حذف رژیم جمهوری اسلامی و ایجاد محیطی امن و مناسب برای مبارزات سیاسی و انتخاباتی معوق نموده آرامانهای ملی؛ را به عنوان تنها اهداف مبارزاتی بپذیرند.

هم اندیشی اپوزیسیون ها که شاهزاده رضا پهلوی به آن اشاره میکنند تنها از راه توافق بر سر اهداف ملیّ و معوق ساختن اهداف شخصی؛ گروهی؛ سازمانی و ایدئولوژیک ممکن است. توافق بر سر آرمانهای ملی؛ پیگیری این آرمانها و معوق نمودن سایراهداف در حال حاضر به هیچ عنوان بمنزله این نیست که مانند سال 1357 بگوئیم رژیم برود بعد هرچه میخواهد بشود بلکه دقیقا نیازی است که میتواند اپوزیسیون را منسجم کرده مبنائی برای آغاز مبارزات واقعی و عملی باشد. برعکس معوق ننمودن اهداف شخصی؛ گروهی؛ سازمانی و ایدئولوژیک و از آن بسیار مهم ترعنوان نمودن مسئله بسیار بحث انگیز حکومت فدرالیسم و ایجاد پارلمانهای استانی و محلی که با توجه به بافت جغرافیائی؛ اجتماعی و پیشینه های تاریخی زمینه و مقدمه ایست برای از هم پاشیدن و تجزیه کشور گرچه ممکن است گروههای خاصی را که دارای هدفهای مشخصی هستند خشنود نماید و لی بقیه ملت ایران را خشم گین و نگران خواهد کرد و و بیش از پیش باعث تفرفه مبارزن شده انسجام آنان و حصول اهداف ملی را به تعویق خواهد انداخت.

تعجب در اینجاست که مشهورترین و موثرترین شخصیت مبارزاتی یعنی شاهزاده رضا پهلوی که خود بارها تاکید نموده اند که تعیین نوع حکومت آینده ایران حق مردم ایران است و باید از طریق یک رفراندوم مشخص شود و بارها یاد آور شده اند که پافشاری اشخاص؛ گروهها و سازمانها برای نوع حکومت مورد نظرشان در این زمان مخرب و باعث ایجاد تفرقه بیشتر است خود ناگهان نوعی از حکومت را تجویز و برلزوم آن پافشاری میکنند که اتفاقا بسیار بحث انگیز بوده برای اکثریت مردم ایران غیر قابل قبول است.

به نظر ما در سازمان آزادگان اپوزیسیونهای متفرق نه تنها باید اهداف خود و از جمله تلاش برای نوع خاصی از حکومت مخصوصا حکومت فدرالیسم را تا زمان مناسب معوق نمایند بلکه باید برسراهداف ملیّ به توافق رسیده و بر مبنای این اهداف یک ارگان رهبری ملیّ مبارزاتی ایجاد نمایند که بتواند ابزار و وسائل مورد نیازمبارزات ملیّ را با پشتیبانی مردم ایران فراهم نماید؛ مبارزات و مبارزان را سازمان دهی کند؛ طرح های عملی لازم را تهیه نماید؛ در افکار عمومی مردم ایران و بویژه افکار عمومی جهانیان تاثیرروانی لازم را ایجاد کند به نحوی که مردم ایران و جوامع بین الملل آن را قبول و حمایت نمایند و بالاخره مبارزات را با درایت و قدرت تا استقرار حاکمیت ملیّ در کشورمان هدایت کند. باید در نظر داشته باشیم که مسئولیت این رهبری مبارزات در آن زمان خاتمه خواهد یافت و رهبر و سایر اعضاء این ارگان الزاما اشخاصی نخواهند بود که در حکومت آینده کشور مسئولیت؛ دخالت و یا نقشی داشته باشند.

در پایان لازم است یادآور شویم که این اظهار نظر به هیچ وجه نباید به عنوان مقابله یا مخالفت با شاهزاده رضا پهلوی تلقی شود. امیدواریم این نظریات به عنوان پیشنهادات دوستان واقعی شاهزاده رضا پهلوی و مهمتر از آن دوستداران پیروزی ملت ایران در استقرار حاکمیت ملی مورد توجه شاهزاده قرار گرفته و کسانی را که تصور میکنند با قبول بدون چون و چرای همه فرمایشات شاهزاده و قائل نشدن هیچ حق اظهار نظری برای خود و دیگران در مقابل گفته های ایشان دوست دار واقعی شاهزاده هستند را به تفکر وادار کند.

ستاد آزادگان سی ام نوامبر 2008


ستاد آزادگان

از آن ستاد سپاسگزارم که متن مصاحبۀ آقای دکتر اسد همایون را برایم ارسال داشته و نظر خواهی هم فرموده بودید. من با علاقه به گفتگوی ایشان با آقای میبدی گوش دادم. لطفا آنچه را که در زیر نوشته ام به ایشان برسانید. سپاسگزارم.

آقای دکتر اسد همایون

اگر اشتباه نکنم شما in the good old days از همکاران من در وزارت امور خارجه ایران بودید و همین، عذر موّجهی است تا نظر خودم را در بارۀ بعضی از مطالب بیان شده در مصاحبۀ شما، با شما در میان بگذارم.

به گفتگوی شما با آقای میبدی به دقت گوش کردم .

اما در مورد فرمایشات شاهزاده:

ایشان بیگمان مردی آزاد منش است با خلق و خویی سلیم. در امریکا درس خوانده اند و متجاوز از چند دهه است که در ایالات متحده زندگی می کنند. بیگمان آزادی حاکم برآن سرزمین و بطور کلی محیط امریکا در ایشان اثر گذاشته و این فی نفسه خوب است ولی اگر ایشان بخواهند سیستم فدرالیسم امریکا را در ایران پیاده کنند بنظر من این کار تیشه به ریشه زدن یکپارچگی و استقلال ایران است.

افزون بر این باید بگویم که قیاس محیط و مردم امریکا با محیط ومردم ایران قیاسی مع الفارق است. چرا؟ برای اینکه در امریکا کسی به امام زمان عقیده ندارد.کسی قمه به سر و زنجیر به تن خود نمیزند.

در امریکا رژیم سلطنت سه هزار سال سابقه ندارد در امریکا رئیس جمهورش ننشسته که امام زمان بیاید و کار ها را رو براه کند در امریکا رئیس جمهورش به روشنفکران مملکت نمیگوید که هرکس به امام زمان عقیده نداشته باشد به اندازۀ بُزغاله فهم و شعور ندارد. در امریکا رئیس جمهورش هنگام نطق کردن در سازمان ملل هاله ای از نور به دور سر خودندارد ووووووو.......

توده های عظیم و بیسواد مردم ایران، که متأسفانه اکثریت را تشکیل میدهند، میدانند شاه کیست ولی نمیدانند فدرالیسم خوردنی است و یا پوشیدنی.

با توجه به حقایق بالا، که من فقط اشارۀ مختصری به آن ها نمودم، چنین بنظر میرسد که فرمایشات شاهزاده که با حسن نیت ایراد شده در حکم فرمایشات میرزا جعفر خانی می ماند که از فرنگ برگشته و به همین دلیل تاکنون بجائی نرسیده اند و گرفتاری ایشان را هم من اخیرا طی شعری کوتاه بخودشان چنین خاطرنشان ساختم:

درود بر شاهزاده رضا پهلوی بر تو از من درود
بگویم تورا یک سُخن رهنمود
زنی همچو بُلبُل تو چَه چَه مُدام
ولی چه چه ات کارِ شیر کی نمود؟


بگفتی سخن های نیکو بسی
در ایران هنوز نیست فریادرسی
یکی شیر باید بمیدان ِ رزم
نه ُبلبُل، که چه چه زَنَد هر کسی


گرفتاری ی تو خردمندی است
خردمندی ی تو بدان بندی است
ُگسسته همه بند هارا حریف
به حرف دلخوشیم ما، نگر! چندی است


به باغ ارکه بودیم باکی نبود
اگر خواند بلبل یکی خوش سرود
به زندانیم اما به کوروش دیار
یکی شیر باید که در ها گشود


گرفتار دیو ایم در ایران زمین
که تازی پرست است و خونریز یقین
نترسد چنین دیو از بلبلی
یکی شرزه شیر آرَدَش زیر همین!


مجید کفایی

اول آذر ماه 2567
21 نوامبر 2008

کوتاه سخن آنکه من با برداشت و بینش و گزینش و تجزیه و تحلیل شما موافقم و بضرس قاطع میگویم که ایران امریکا نیست که بخواهیم، در شرایط زمانی فعلی، الگوی دمکراسی امریکا را در مُلک ِ جَم پیاده کنیم.

متأسفانه بعلت پارازیت های زیادی که هنگام پخش صدای شما موجود بود حرف های شما خوب مسموع نبود و من نتوانستم همۀ آنچه را که گفتید بدرستی دریابم. اگر میتوانید لطفا نوار صوتی را اصلاح بفرمائید و از نو برای علاقمندان بفرستید.

با سپاس و آرزوهای نیک مجید کفایی

 

 

 

 

 

 

BtmMenu Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Home | Articles | Interviews | Focus Articles | Contact | Parsi Pages |