Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Azadegan Iran

       
   

Logo

 

         

 

About our Logo

The Supreme Land created by Ahura-Mazda is called Iran-Veg
Avesta-Yasna
بهترين سرزمينی که اهورا مزدا آفريد ايران زمين نام دارد
اوستا - يسنا
About Us

پارسی
English

 


 


First Declaration of Human Rights
By Cyrus the Great 539 B.C.

 


Left Menu Parsi Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

     
 
انتخاب و گردشگری نمائيد

بخش های اشاره شده در بالا مطالب مهمی برای خواندن دارد، روی هر بخش کليک کنيد تا زير بخش ها باز شوند

اگر به موردی برخورد کرديد که کار نمی کرد با استفاده از ايميل e-mail us به ما  آگاهی بدهيد. اين ايميل تارنما نيست و فقط برای مواردی است که به کارکرد تارنما مربوط می شود.
Powered by: Direcconnect

برخی از فايل ها نياز بهAdobe Acrobat Reader دارد از اينجا دريافت کنيد

click

در باره لوگو (آرم)

آرم آزادگان که در اين رويه ديده می شود يک نماد مدرن شده از نماد باستانی ايرانی است که به «فـَروَهـَر» مشهور است که هنوز در بسياری از بنا های قديمی ايران و بنا های مدرن از جمله در تخت جمشيد ديده میشود.

«فـَروَهـَر» گوهر اساسی، و روانی-جانی، نيکی ها است که در هر انسانی و هر چيزی يافت می شود. اين چنين در فلسفه کلاسيک زرتشت و اوستا تفسير شده است.

گوئيا نام آغازين ماه، سال پارسیان هم بوده است. اين علامت نماد نيکی است و نگاهدارنده نيک باشی ها ونگهبان سرزمين "ايران زمين"؛ سرزمين ما. همچنين نمادی است از ديد و بينش روشنی از باشی ها و بودن هاکه در بلندای ژرف خواست مردمان در رسيدن به اوج آسمانی و کهکشانی  انسانيت آرزو می شود.

 


 Damavand mountain     دماوند   
Courtesy of: Faces of Nature

 

 

 

 

BtmMenu Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Home | Articles | Interviews | Focus Articles | Contact | Parsi Pages |