Azadegan Iran

       
   

Logo

 

         

 

About our Logo

The Supreme Land created by Ahura-Mazda is called Iran-Veg
Avesta-Yasna
بهترين سرزمينی که اهورا مزدا آفريد ايران زمين نام دارد
اوستا - يسنا
About Us

پارسی
English

 First Declaration of Human Rights
By Cyrus the Great 539 B.C.

اولين منشور حقوق بشر - کورش بزرگ
539 پيش ازمسيح

Left Menu Parsi Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

     
 
انتخاب و گردشگری نمائيد

بخش های اشاره شده در بالا مطالب مهمی برای خواندن دارد، روی هر بخش کليک کنيد تا زير بخش ها باز شوند

اگر به موردی برخورد کرديد که کار نمی کرد با استفاده از ايميل e-mail us به ما  آگاهی بدهيد. اين ايميل تارنما نيست و فقط برای مواردی است که به کارکرد تارنما مربوط می شود.
Powered by: Direcconnect

برخی از فايل ها نياز بهAdobe Acrobat Reader دارد از اينجا دريافت کنيد

click

دياگرام زير نمادی از موقعيت استراتژيکی-جغرافيائی  و اهميت در مرکز بودن ايران در خاور ميانه را نشان می دهد

Schematic diagram illustrating Iran's
Geo-strategic center of importance

ايران، به دليل اندازه جغرافيائی، جمعيت، ، شناسه فرهنگی، منابع، و موقعيت تاريخی و جغرافيائی و همچنين  ارتباط اقتصادی بين شرق و غرب ، همينطور بدليل بودن پل ارتباطی بين دو نقطه پر اهميت انرژی در شمال به دريای مازندران (خزر) و در جنوب به خليج پارس جايگاه ويژه ای بخود اختصاص داده است. ايران به همين دليل نياز به يک سيستم اداره سکولار (جدائی دين از دولت) و دموکراتيک از نظر سياسی دارد.

خليج هميشه پارس تاريخ و اسناد


استراتژی و ديدگاه ها


پشتيبانی 100 ژنرال آمريکایی


لينک به گفتگو های راديویی و تلويزيونی
برگ دوم گفتگو ها
برگ آخر گفتگو ها


آيين بزرگی - نوشته ای از دادبه پارسی (روزبه فارسی) که هر ايرانی بايستی بخواند


دخالت خارجی غدغن
در رسوم سفارت- کليله و دمنه


دکتر اسد همايون، در گفتگویی در باره ايران، استراتژی منطقه وسياست داعش - وخيام-
19 سپتامبر 2014


پيام همدردی دکتر اسد همايون، در درگذشت دکتر مسعود انصاری
سپتامبر 2014 13


  گفتگوی آقای دکتر همايون، ايران، ارتش و ژنرال هايزر 1979
سپتامبر 2014 10  شيدا واثقی - جای پای ايران در جهان، موزيک وهندوستان
19 آگوست 2014ای دکتر اسد همايون، در گفتگویی درباره داعش، غراق، غزه، اوکراين و استراتژی دنيا -16
15 آگوست 2014  آقای دکتر اسد همايون، در گفتگویی درباره ريچارد نيکسون، شاهنشاه و استراتژی 1968
سه شنبه 12 آگوست 2014ژنرال دکتر ارتشبد آرياناThe Web Azadegan Iran

 Damavand mountain     دماوند   
Courtesy of: Faces of Nature

BtmMenu Home | Articles | Interviews | Focus Articles | Contact | Parsi Pages | Contributions |